Group of people analyzing statistics documents in a business meeting at the office

ANALYSE – ONTWERP – ADVIES – IMPLEMENTATIE

Ik heb verstand van processen en dienstverlening in de zorg en hoe logistiek, huisvesting en ICT deze kunnen ondersteunen. Sinds 2006 verzamel ik data over logistieke stromen en heb ik gereedschap ontwikkeld om analyses te doen, advies te geven en tijdens de implementatie besluitvorming te ondersteunen. Met rekenmodellen, simulaties, programma’s van eisen en een veranderaanpak breng ik kennis en ervaring mee in organisatiebrede complexe vraagstukken. Ik ondersteun bij het ontwerp van systemen en gebouwen, vaak als intermediair tussen de organisatie en de technische ontwerpers. Goed functionerende werkprocessen staan hierbij altijd centraal. Ik kijk integraal naar een vraagstuk: organisatie en besturing, processen, logistiek, ICT, gebouw worden dan optimaal op elkaar afgestemd. Ik geef advies op basis van degelijke analyses en realiseer de veranderingen ook daadwerkelijk, samen met de mensen in de organisatie. Het aan elkaar verbinden van strategie en operatie, van verschillende disciplines, belangen en afdelingen is mijn kracht. Dat doe ik de rol van adviseur, organisatie architect of project- of programmamanager.

 

UMCU

Logistieke quick scan UMCU

Het UMCU bereidt zich voor op grootschalige renovatie die in de komende 10 jaar wordt uitgevoerd. Met een quick scan zijn alle logistieke stromen – patiënten, materialen, personeel en bezoekers – in het gebouw gesimuleerd om de impact van de renovatieplannen door te rekenen en besluitvorming ten aanzien van het gebouw herontwerp te ondersteunen. Daarbij gaat het niet alleen om gebouw ontwerp, maar ook hoe zorgprocessen en facilitaire processen vorm gegeven worden. Met het logistieke model dat ontwikkeld is kan het UMCU de komende jaren de logistieke impact van elke zorgvisie of ontwikkeling doorrekenen. Op die manier wordt een toekomst vast gebouw ontwikkeld dat de grote variatie aan stromen zo effectief en efficiënt mogelijk kan faciliteren.

P1000617

Material Management in MUMC+

In het Maastricht UMC+ wordt sinds 2014 een nieuw operatiecomplex gerealiseerd. Met de realisatie van de nieuwbouw is een nieuw geïntegreerd intern distributiecentrum ingericht, dat op vraaggestuurde wijze alle goederenlogistiek voor het OK-complex verzorgt en daarmee het schaarse OK personeel ontlast. Na het uitdenken van een nieuw logistiek concept, zijn de ruimtelijke inrichting en ICT systemen ontworpen en gerealiseerd. Sinds februari 2020 wordt op basis van de operatie order van de arts de hele materiaal logistiek van het OK-complex aangestuurd. De data die Material Management opleveren, worden nu gebruikt om de vraag naar materialen en voorraden zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, waarmee transportbewegingen, voorraden, verspilling worden teruggebracht en tegelijkertijd de kans op misgrijpen wordt geminimaliseerd. 

Haga 4 LR

NIEUWBOUW HAGAZIEKENHUIS

Tussen 2008 en 2016 heb ik vanuit SQwin gewerkt aan de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Samen met het HagaZIekenhuis ontwikkelde SQwin een visie en werkconcept voor het ziekenhuis van de toekomst, waarbij nieuwe manieren van werken, logistiek, ICT, multifunctionaliteit van ruimte centraal stonden. Hieruit ontstond het programma Haga Vernieuwd, waarmee het ziekenhuis de implementatie van de nieuwe werkwijzen en de aansturing van het vernieuwbouw project heeft uitgevoerd. Om het gebouw zo goed mogelijk af te stemmen op deze visie en werkconcepten is SQwin toegetreden tot het consortium VolkerWesselsHaga en hebben wij samen met de architect MVSA de werkconcepten vertaald in een ontwerp voor de nieuwbouw. SQwin werd hiermee de intermediair tussen ziekenhuis, ontwerpers en bouwers. Door deze aanpak is vanuit de werkconcepten een door gebruikers gedragen ontwerp gerealiseerd en een compact, flexibel en multifunctioneel gebouw neergezet.

 
iStock_000016133990_Large foto OK

VRAAGGESTUURD WERKEN in REINIER DE GRAAF 

Met het oog op efficiënt mogelijk ruimtegebruik is één van de logistieke uitgangspunten voor de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft dat er op het operatiecomplex meer vraaggestuurd en volgens het just-in-time principe wordt gewerkt. Om die reden is er maar in beperkte mate opslagruimte voorzien voor materialen. Om van aanbod gestuurd naar vraaggestuurde logistiek te gaan, heb ik vanuit SQwin een vraaggestuurd concept ontwikkeld voor het reinigen en steriliseren van het instrumentarium

voor het Reinier de Graaf Gasthuis. Vervolgens is de invoering van deze werkwijze begeleid met als resultaat een werkend nieuw logistiek concept dat vanaf de eerste dag van de verhuizing naar de nieuwbouw operationeel is.

EHEALTH impact in het amphia

Het Amphia Ziekenhuis in Breda werkt sinds 2011 met het EPD van EPIC. Eén van de modules van EPIC is MyChart, een patiëntenportaal, waarmee het ziekenhuis kan communiceren en informatie kan uitwisselen met patiënten. Omdat het gebruiken van een portaal meer is dan de knop aanzetten, heb ik in 2016 samen met de artsen, clientenraad en ICT afdeling onderzocht on op welke manier werkprocessen zouden veranderen door het gebruik van MyChart.  Middels de impactanalyse is een beeld geschetst van de procesmatige, organisatorische en veranderkundige impact van het gebruik van MyChart. Inmiddels hebben patienten van het Amphia toegang tot hun medisch dossier, meer hierover in deze film.

 

ICT fuserend Elisabeth TweeSteden ziekenhuis

 

In aanloop naar de fusie van het Elisabeth en TweeSteden ziekenhuis in Tilburg was tijdelijke ICT integratie nodig om ervoor te zorgen dat informatie op de ene of de andere ziekenhuis locatie altijd beschikbaar was voor artsen en verpleegkundigen. Een gezamenlijk ICT systeem was in 2012 de stip op de horizon, maar kost tijd. Vanuit SQwin heb ik samen met beide ziekenhuizen voor de overgangsperiode naar een nieuw EPD een tijdelijke werkwijze en een bijbehorende ICT architectuur ontwikkeld. Hierdoor werd een snelle integratie van de elektronische patiëntendossiers mogelijk en is deze oplossing in 2013 gerealiseerd met een EPD-viewer.

LOGISTIEK bij noordwest ziekenhuisgroep

Beide locaties van Noordwest ziekenhuis groep – voormalig Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder – hebben afgelopen 10 jaar gewerkt aan nieuwbouw plannen. De diverse gebouw ontwerpen heb ik in de loop van deze periode steeds getoetst door alle logistieke stromen van beide ziekenhuizen virtueel in het gebouw ontwerp te modelleren. Hiermee werden vragen beantwoord. Moet er wel of geen logistieke gang komen? Zijn er voldoende liften? Wat is de impact van scheiden van patient en goederenstromen? Wat worden de logistieke kosten als de logistiek over twee locaties georganiseerd moet worden? Belangrijk inzicht was dat een gefragmenteerde logistieke organisatie – waarbij iedere afdeling zijn eigen materiaalstromen aanstuurt – veel ruimtelijke en procesmatige nadelen had. Op basis van deze analyses is Noordwest ziekenhuisgroep de materiaal logistiek centraler gaan aansturen.